Wybierz

Gdy obie strony umowy reprezentuje ta sama osoba fizyczna

Jak zawrzeć umowę pomiędzy spółkami prawa handlowego, gdy obie strony reprezentuje ta sama osoba fizyczna? Czy możliwe jest zawarcie umowy, gdy w zarządach lub po stronie wspólników uprawnionych do reprezentacji spółek, występują te same osoby fizyczne? Czy z uwagi na kolizje interesów albo dokonanie czynności „z samym sobą”, umowy takie są ważne? Czy umowy takie wymagają następczego potwierdzenia przez inny organ lub pozostałych wspólników? Tego rodzaju pytania nurtują również i naszych Klientów, zwłaszcza, gdy planują zawrzeć umowy, których stronami są spółki objęte jedną grupą kapitałową, powiązane kapitałowo i osobowo.

Problem ten nie został w sposób jednoznaczny i kompletny uregulowany w obowiązujących przepisach prawa. Pomocne są tu orzeczenia Sądu Najwyższego, w których dopuszcza się możliwość odpowiedniego stosowania art.108 kodeksu cywilnego (dot. pełnomocnika) w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia czynności prawnej pomiędzy dwiema spółkami, przy czym każdą z nich reprezentuje ten sam przedstawiciel – członek zarządu lub wspólnik. Ta sama osoba fizyczna nie może reprezentować obu stron czynności prawnej, chyba że ze względu na treść tej czynności (umowy) wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawców (stron).

W każdym przypadku należy ostrożnie stosować ww. przepis, albowiem w sytuacji takiej reprezentacji stron umowy łatwo może dojść do kolizji interesów spółek i ewentualnych wierzycieli, a zawierane kontrakty mogą pozostać poza jakąkolwiek kontrolą.

Odpowiadając  Klientom kancelarii na pytania dotyczące dopuszczalności zawarcia umowy w opisany powyżej sposób, podkreślamy, że umowa może zostać niewadliwie i skutecznie zawarta przez te same osoby fizyczne reprezentujące obie strony, po uprzednim dokonaniu oceny i ustaleniu w sposób niewątpliwy, iż nie naruszy to interesów spółek, stosownie do treści umowy i konkretnych okoliczności jej zawarcia. Jeśli bowiem zachodzi kolizja interesów, czynność prawna zawarta przy takiej reprezentacji stron, będzie bezwzględnie nieważna, bez możliwości jej konwalidowania.

, , , , , , , , ,

Komentarze są wyłączone.