Wybierz

 • slider-oferta02

  Zamlewski i Wspólnicy

   

  kancelaria prawna ZAMLEWSKI I WSPÓLNICY spółka komandytowa została założona w 2007 roku. Świadczymy usługi dla osób prawnych, spółek osobowych, spółdzielni i osób prywatnych. Specjalizujemy się w obsłudze przedsiębiorstw, i dzięki odpowiednio dobranemu zespołowi, jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom w wielu zakresach ich działalności. Kompleksowe podejście to jeden z naszych atutów i znaków rozpoznawczych.

 1. 1

kancelaria prawna ZAMLEWSKI I WSPÓLNICY spółka komandytowa świadczy usługi prawne zarówno w zakresie bieżącej obsługi, jak i specjalistycznego doradztwa prawnego, w szczególności w dziedzinach:

Obsługa korporacyjna przedsiębiorców

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki;
 • przygotowywanie umów spółek;
 • tworzenie mechanizmów prawnych na wypadek konfliktu pomiędzy wspólnikami;
 • opracowywanie wewnętrznych aktów korporacyjnych (uchwały, protokoły, regulaminy organów itd.);
 • opracowywanie projektów dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi 
spółek, zmianami umów spółek, zmianami właścicielskimi;
 • przygotowywanie dokumentów rejestrowych i występowanie przed sądem rejestrowym;
 • przeprowadzanie procesów przekształceń i łączenia spółek, oraz przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów (uchwały, plany połączenia lub przekształcenia itd.).

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

 • optymalizacja form zatrudnienia pracowników;
 • opracowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • opracowywanie umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie;
 • doradztwo związane z rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami;
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników przed sądem pracy;
 • prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników;
 • doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji w sprawach ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentacja ubezpieczonego/płatnika składek przed organem rentowym.

Prawo
podatkowe

 • analiza i doradztwo dotyczące aspektów podatkowych;
 • sporządzanie opinii oraz informacji prawnych dotyczących stosowania przepisów podatkowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, celnymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi;
 • sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć i inwestycji;
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania składów podatkowych, celnych i dokumentacji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi;
 • przygotowywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Prawo cywilne
i procesy sądowe

 • przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, zapłatę, zasiedzenie;
 • zastępstwo przez sądami powszechnymi oraz polubownymi (arbitrażowymi);
 • doradztwo w zakresie wyboru strategii procesowej.

Windykacja
należności

 • monitowanie dłużnika celem dobrowolnej spłaty zadłużenia;
 • prowadzenie procesu odzyskiwania należności, od wniesienia pozwu (w trybie upominawczym, nakazowym, zwykłym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym), przez uzyskanie tytułu wykonawczego do wszczęcia postępowania egzekucyjnego;
 • nadzór na postępowaniem egzekucyjnym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających na mieniu dłużnika.

Prawo
administracyjne

 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg od wyroków sądów administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi;
 • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń;
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Prawo papierów wartościowych

 • autoryzowane doradztwo Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO);
 • sporządzanie oraz zatwierdzanie dokumentów informacyjnych emitenta;
 • nadzór nad procesem przygotowania spółki do debiutu na giełdzie;
 • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych;
 • doradztwo w zakresie publicznego obrotu instrumentami finansowymi.

Prawo ochrony
konkurencji

 • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów;
 • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo dotyczące ogólnych warunków umów w obrocie konsumenckim (w tym regulaminów sklepów internetowych) oraz w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych.

Własność intelektualna, dobra osobiste

 • doradztwo oraz przygotowywanie umów w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych;
 • reprezentacja w negocjacjach i sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz naruszeniem prawa do wizerunku;
 • doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Procesy budowlane, nieruchomości

 • opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane, o prace projektowe, umów konsorcjum;
 • nadzór na przebiegiem inwestycji i jej rozliczeniem;
 • reprezentacja w sporach sądowych z udziałem inwestorów, wykonawców i podwykonawców;
 • opracowywanie projektów oraz negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, a także innych umów dotyczących korzystania z nieruchomości.

Restrukturyzacja, likwidacja, upadłość

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, układów z wierzycielami oraz postępowania upadłościowego i naprawczego;
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Prawo telekomunikacyjne

 • doradztwo prawne związane z różnorodnymi aspektami prawa telekomunikacyjnego;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów oraz regulaminów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • doradztwo przy inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych.

Prawo bankowe

 • doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych prawa bankowego;
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zakresu stosowania prawa bankowego;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o świadczenie usług bankowych;
 • reprezentacja w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Prawo energetyczne

 • doradztwo związane z różnorodnymi aspektami prawa energetycznego;
 • opracowywanie oraz opiniowanie umów energetycznych oraz regulaminów świadczenia usług i sprzedaży;
 • reprezentacja Klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.