Wybierz

Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a podleganie ubezpieczeniom społecznym

Zawiązanie i zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jedynego wspólnika będącego osobą fizyczną może skutkować określonymi obowiązkami na gruncie ubezpieczeń społecznych, o czym wspólnik ten powinien pamiętać. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się zaś wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4 ww. ustawy).
Czy zatem o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przesądza wyłącznie posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Choć takie stanowisko często zajmują organy rentowe, to należy zwrócić uwagę, że w świetle art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach „formalne zarejestrowanie lub wyrejestrowanie działalności gospodarczej ma znaczenie w sferze dowodowej, lecz samo w sobie nie przesądza podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, gdyż decydujące znaczenie dla istnienia tego obowiązku ma faktyczne prowadzenie działalności, a nie posiadanie uprawnień do jej prowadzenia” (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1990 r. III UZP 21/90, wyrok z dnia 14 września 2007 r., III UK 35/07). Jeżeli wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., pomimo wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, faktycznie nie rozpoczął prowadzenia działalności pozarolniczej w formie sp. z o.o. może wykazywać te okoliczności za pomocą wszelkich dostępnych dowodów i argumentować, że w danym okresie, pomimo posiadania statusu jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Podobnie w przypadku, gdy wykonywana działalność została faktycznie zaprzestana pomimo braku wykreślenia spółki z o.o. z rejestru przedsiębiorców.

W sprawie dotyczącej podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. prowadzonej przez kancelarię, Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ubezpieczeń Społecznych podzielił argumentację przedstawioną przez radców prawnych z kancelarii i orzekł, że nasz Klient w okresie pozostawania wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Sąd ustalił m.in., że ubezpieczony nie podejmował i nie wykonywał czynności w ramach działalności gospodarczej, zaś spółka z o.o. w tym okresie nie wykazywała dochodów ani obrotów i nie dążyła do pozyskania kontrahentów. Prawidłowość wyroku sądu I instancji potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalając apelację organu rentowego.

, , , ,

Komentarze są wyłączone.